Parkeringsregler på Piaggio Ape 50.
Jeg har været i kontakt med trafikstyrelsen, for at høre nærmere om parkeringsreglerne for Piaggio Ape 50, da nogle har fået parkeringsbøder, og de fleste er i tvivl om hvor vi må parkere.


Her er svaret fra trafikstyrelsen:


Dok. nr. 279 (9029)

Hej Thomas Rasmussen

Reglerne om standsning og parkering fremgår af færdselslovens §§ 28-31.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158005

I disse regler er der ikke angivet særlige forhold for 3-hjulet knallert og reglerne er de samme for 3-hjulet invalideknallert som for 3-hjulet stor knallert.

Efter sidste lovændring ved Lov nr. 169 af 26. februar 2014 er en sammenskrivning af § 28, stk. 3 affattet således:

Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov.1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

Det fremgår heraf at 3-hjulet knallert i tættere bebygget område ikke må standses eller parkeres (S/P) på fortov. Er et cykelstativ placeret på fortov er S/P således forbudt.

Er cykelstativet ikke placeret på fortov vil henstilling dér formentlig være i strid med § 28, stk. 1. Dvs. at det formentlig vil udgøre fare eller ulempe, idet cykelstativer i almindelighed er indrettet til 2-hjulede cykler og i en vis udstrækning til 2-hjulede knallerter. En 3-hjulet knallert vil formentlig væsentlig vanskeliggøre at andre kan komme frem og tilbage.

Uden for tættere bebygget område kan 3-hjulet knallert foretage S/P med en del af køretøjet på fortov.

Endelig kan kommunerne lokalt tillade S/P i videre omfang. Se således § 1, nr. 6 i denne lovændring:
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161900

Disse regler fremgår af kommunernes hjemmesider samt den samlede oversigt, der findes på justitsministeriets hjemmeside.

Link: http://www.justitsministeriet.dk/

Reglerne om anvendelse af P-skive følger af denne bekendtgørelse:

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1573  Ifølge § 1 er der således kun krav om, at biler anvender P-skive.

Vær dog opmærksom at på privat område (sort tavle med hvid tekst), der drives efter privatretlige regler, kan gælde noget andet. Her er det vigtigt at nærlæse opslaget på stedet og efterleve de vilkår, der er angivet. Er det fx nævnt, at der er krav om anvendelse af p-skive, vil det også gælde 3-hjulet knallert. Det sammen gør sig gældende, hvis der er krav om betaling.

De nærmere regler er angivet i denne bekendtgørelse:

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162035

Reglerne om anvendelse af parkeringsbås forsynet med invalidesymbol fremgår af vejafmærkningsbekendtgørelsen § 56, T 33 parkeringsbås således:

Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162035

Henvisningen til færdselslovens § 88 a betyder, at køretøjet skal være forsynet med parkeringskort for personer med handicap. De nærmere regler om vilkår for og udstedelse af dette parkeringskort fremgår af denne bekendtgørelse:

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132546

Vær endelig opmærksom på, at efter sidste lovændring den 1. marts 2014 må kommunerne ikke mere begrænse parkeringsbåse til biler med mindre båsen er forsynet med tekst eller symbol. Det betyder, at 3-hjulet knallert gerne må standse/parkere i en bås, der har form som en alm. person- eller varebil, hvis båsen er uden tekst/symbol. Der skal så parkeres i båsens længderetning.

Se således vedhæftede Vejafmærkningsbekendtgørelse, § 56 - teksten til T 33 Parkeringsbås.

Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at den endelige fortolkning af reglerne i sidste instans vil bero på en afgørelse ved domstolene.

Med venlig hilsen
Svend Erik Petersen
konsulent


Venlig hilsen
Ape50.dk